X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 14-11-2018  |

  Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
 • 12-11-2018  |

  Wijzigingsvoorstellen ontslagrecht wet arbeidsmarkt in balans

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Op 7 november  heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Minister Koolmees wil de verschillen tussen flex en
 • 05-11-2018  |

  UWV-nota premievaststelling sectorfondsen 2019: dalende premies

  Het UWV heeft op 31 oktober de nota premievaststelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd. Deze nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor de wachtgeldfondsen voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds
 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  Let op!: per 1 januari 2019 zijn de in de B0 en de cao lonen voor 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimum. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
 • 08-10-2018  |

  Tussentijdse hygiënische handelingen: betaalde werktijd

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 03-10-2018  |

  De bedrijfsarts en uw RI&E

  Bedrijfsartsen hebben het recht om uw RI&E in te zien. Dat lijkt logisch, maar de praktijk leert dat de bedrijfsartsen soms op weerstand stuiten bij werkgevers. De bedrijfsarts heeft (gewoon) recht op inzage in de RI&E. Dit zogenaamde inzagerecht is
 • 03-10-2018  |

  ARBO-beleid is onder meer gericht op preventie

  “Voorkomen is beter dan genezen” dat gezegde is ons bekend. In het voorjaar hebben de sociale partners middels de Arbo-campagne “Hoe veilig is jouw bedrijf” aandacht gevraagd voor veiligheid in de organisaties. In de campagne hebben we
« 1 2 3 4 5 ... » 3/24 (235)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer