X

Checklist ziekmelding

09-08-2023  |

Hieronder vindt u ter informatie een schematisch overzicht van de activiteiten die  een werkgever moet ondernemen vanaf het moment van ziekmelding van een werknemer tot en met de 104de week van diens arbeidsongeschiktheid.

Tijdstip

Activiteit

Aandachtspunten

Uiterlijk eerste week

Melding aan arbodienst

Ook kortdurende ziektegevallen moeten aan de arbodienst worden gemeld, omdat deze frequent kortdurend verzuim moet kunnen opsporen. De melding aan de arbodienst moet tijdig zijn; een precieze dag is niet voorgeschreven.

Uiterlijk in de zesde week, of zoveel eerder als bekend is dat het gaat om dreigend langdurig verzuim

Plan van aanpak opstellen

Uiterlijk rond zes weken ziekte zal de bedrijfsarts in gesprek gaan met de werknemer. Er zal een probleemanalyse worden gemaakt. De werkgever dient het advies van de bedrijfsarts te gebruiken voor het plan van aanpak.
Voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek zijn geworden moet er een visie van werkgever én werknemer in het re-integratiedossier worden opgenomen.

Vanaf de zesde week, of zoveel eerder als bekend is dat het gaat om dreigend langdurig verzuim

Aanleggen re-integratiedossier

Alles wat er gebeurt, alle afspraken die er worden gemaakt, alle pogingen tot re-integratie et cetera, moet de werkgever verzamelen in een re-integratiedossier. Dit dossier is, als de werknemer later een aanvraag voor een uitkering op basis van de WIA moet doen, nodig om het re-integratieverslag te kunnen opstellen.
Voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek zijn geworden moet er een visie van werkgever én werknemer in het re-integratiedossier worden opgenomen.

Uiterlijk in de achtste week

Bespreken advies van de arbodienst

Opstellen plan van aanpak mits terugkeer in arbeid mogelijk is; anders is geen plan van aanpak nodig. De werkgever moet het plan van aanpak opstellen in overleg met de arbodienst én de werknemer. Er worden afspraken gemaakt over het doel van de re-integratie.

Uiterlijk in de achtste week

Aanstellen van een zogeheten casemanager

De casemanager is het aanspreekpunt voor:
• de zieke werknemer over de verzuim-begeleiding en de re-integratieactiviteiten
• de arbodienst
• de werkgever.
De rol van casemanager kan worden ingevuld door de leidinggevende, de HR-functionaris, de bedrijfsarts of door de arbodienst of een extern re-integratiebedrijf. De casemanager bewaakt of de activiteiten die zijn afgesproken in het plan van aanpak in de praktijk worden uitgevoerd.

Tenminste elke zes weken

Evalueren plan van aanpak met de werknemer

De arbodienst moet regelmatig, maar ten minste elke zes weken, overleg plegen met de werknemer en naar aanleiding daarvan zo nodig adviseren om het plan van aanpak op bepaalde punten aan te passen. Ook de visie van werkgever en werknemer moeten worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

42ste week

Aangifte van ziekte doen bij het UWV

De werkgever moet uiterlijk de eerste werkdag na de 42e week ziekte de werknemer langdurig ziekmelden bij het UWV. Te late aangifte leidt tot verlenging van de periode van loonbetalingsverplichting met de te late termijn.

52ste week

Eerstejaarsevaluatie

De werkgever stelt samen met de werknemer de evaluatie op (aan de hand van het plan van aanpak en de visie van werkgever en werknemer, en stelt deze waar nodig bij)

88ste week

 

Werknemer krijgt bericht van het UWV over aanvraag van een uitkering op basis van wet WIA. In deze brief staat de datum vanaf wanneer de werknemer een uitkering kan aanvragen.

91ste week

Eindevaluatie

In deze evaluatie geven de werkgever en werknemer aan wat de huidige situatie is.

93ste week

Werknemer vraagt een uitkering op basis van wet WIA aan

De werknemer moet zelf de documenten aanleveren voor de uitkering (het re-integratiedossier).

Na de 93e week

Beoordeling door het UWV van re-integratie-inspanningen

Als het UWV van oordeel is dat er te weinig is ondernomen om de werknemer te re-integreren, kan de loonbetalingsverplichting van de werkgever bij wijze van sanctie met maximaal 52 weken worden verlengd.

Binnen 8 weken na aanvraag WIA; uiterlijk week 104

Toekenning uitkering op basis van wet WIA

Tenzij de keuring voor een uitkering op basis van wet WIA op verzoek is uitgesteld, dan wel de loonbetalingsplicht door het UWV is verlengd.


Laatst geactualiseerd: 25 juli 2023 (Bron:AWVN)

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer