X

Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

24-06-2022  |

Met deze wet beoogt Nederland te voldoen aan de verplichting om de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving om te zetten. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. De wet zal per 1 augustus in werking treden. Op die datum gelden alle verplichtingen in de wet voor werkgevers direct omdat er (nagenoeg) geen overgangsrecht in de wet is opgenomen.

De richtlijn en de wet hebben als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door voor transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Hoewel de Nederlandse wet al aan veel vereisten uit de richtlijn voldeed, zijn er toch wat aanpassingen nodig. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen: Als een werkgever verplicht is op grond van Unierecht, nationaal recht of een cao (of een regeling van een bevoegd bestuursorgaan) scholing te verstrekken die nodig is om het werk waar de werknemer voor is aangenomen uit te voeren, moet op grond van het wetsvoorstel deze scholing kosteloos worden verstrekt aan werknemers. Een studiekostenbeding dat de kosten verrekent met het loon van de werknemer of voorziet van een terugbetalingsregeling is nietig. De tijd die besteed wordt aan de scholing wordt beschouwd als arbeidstijd en dient onder werktijd plaats te vinden.  
  • Verbod op het belemmeren van nevenarbeid: Een medewerker mag in beginsel nevenwerkzaamheden verrichten. Een beding in de cao of de arbeidsovereenkomst dat de werknemer verbiedt of beperkt nevenwerkzaamheden voor anderen (buiten de tijdstippen dat voor werkgever arbeid moet worden verricht) te verrichten is nietig, tenzij dit gerechtvaardigd is door een objectieve reden.
  • Verzoek voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Werknemer kan werkgever naast aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd schriftelijk (ook elektronisch) verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, als werknemer 26 weken in dienst is op het moment van inwerkingtreding van het verzoek.

Daarnaast zijn er enkele extra verplichtingen opgenomen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers. Op grond van artikel 7:655 BW is de werkgever verplicht aan de werknemer informatie te verstrekken over de arbeidsrelatie. Met ingang van 1 augustus moet de meest essentiële informatie over de arbeidsrelatie moet binnen een week aan de werknemer moeten worden verstrekt. Dit betreft: naam en woonplaats partijen, arbeidsplaats, functie of aard van de arbeid, tijdstip van indiensttreding, duur van de overeenkomst, vakantieaanspraken, procedures voor beëindiging en opzegtermijnen, loonbetaling, voorspelbare/onvoorspelbare arbeidstijd, proeftijd, scholingsrechten en info over sociale zekerheidsinstellingen. Dit kan door verwijzing naar de cao of de regeling die van kracht is. De overige gegevens moeten binnen een maand worden gegeven (of eerder als de arbeidsovereenkomst eerder eindigt).Als gevolg van deze veranderende wetgeving moeten arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers waarschijnlijk worden aangepast. Ook werknemers die nu al dienst zijn kunnen een verzoek doen om die informatie.

Meer informatie kunt u hier vinden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer