X

Subsidie-aanvragen voor de Fondsen Vlees en Vleeswaren vóór 15 april

23-03-2022  |

De werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan het verder verhogen van de vakbekwaamheid van de werknemers in de Vleessector en Vleeswarenindustrie.
Dankzij premies, die worden afgedragen aan de Fondsen, wordt jaarlijks een groot aantal opleidingstrajecten gesubsidieerd. In de Fondsen Collectieve Belangen Vleessector en Vleeswarenindustrie is geregeld dat werkgevers subsidies kunnen aanvragen, zodat huidige én nieuwe werknemers opleidingen kunnen volgen. Om in aanmerking te komen voor een opleidingssubsidie dienen bedrijven jaarlijks een opleidingsplan ten behoeve van scholing op te stellen. Een afschrift hiervan wordt, uiterlijk 1 mei bij het Sociaal secretariaat Vlees of het Sociaal secretariaat Vleeswaren aangeleverd. Het opleidingsplan is vormvrij, echter een voorbeeld vindt u voor de Vleessector hier en voor de Vleeswarenindustrie hier.

Voorwaarden en Procedures
Het bestuur van beide Fondsen heeft een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de subsidie. Zo gelden er speciale voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage aan de scholingskosten van werknemers en voor het vergoeden van de verletkosten van kaderleden die op verzoek van een werknemersorganisatie een door hen georganiseerde bijeenkomst bijwonen. Deze voorwaarden zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de cao`s Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector en Vleeswarenindustrie. Deze zijn ten behoeve het indienen van de declaraties nader uitgewerkt in de Toetsingskaders subsidies van de Fondsen Collectieve Belangen Vleessector en Vleeswarenindustrie.

Om in aanmerking te komen voor een opleidingssubsidie dienen bedrijven jaarlijks, uiterlijk op 15 april a.s. een declaratieformulier in te dienen bij het fonds. Na afloop van het kalenderjaar kunnen de declaraties worden ingediend.

Voor de betreffende pagina met alle documenten klik voor Vleeswaren hier en voor de Vleessector hier.

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de declaraties wordt u verzocht gebruik te maken van het Declaratieformulier Scholingssubsidie inclusief de Bijlage declaratieformulier Scholingssubsidie.
NB: u dient het originele excel-spreadsheet mee te sturen, dus niet als pdf bestand!

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc van Bruggen van het sociaal secretariaat, telefoonnummer 079- 3634905 of 06 - 30479842. Afhankelijk van de werkingssfeer waar uw bedrijf onder valt

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer