X

Van Coronaprotocol tot getoetste RI&E

06-10-2020  |

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert de werkgever welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn. Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de Arbo-regelgeving en ontslaat de werkgever niet van de verplichting voor het bedrijf om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Daarom is het zaak om in uw RI&E het coronarisico te onderkennen en een plan van aanpak te hebben. U kunt daarvoor eventueel een deskundige inschakelen.

Een RI&E geeft een deskundig overzicht van aanwezige veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod. Een RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Belangrijk is dat de arbeidshygiënische strategie daarbij steeds als uitgangspunt wordt genomen d.w.z. dat u de onderstaande volgorde hanteert:

Bronmaatregelen | Collectieve maatregelen | Individuele maatregelen | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zie ook bij Arboportaal

Een bedrijf dient zich daarbij kritische vragen te stellen.

Voorbeeldvraag 1: Is voor alle sociale ruimtes in uw bedrijf (zoals kleedruimtes, vergaderlokalen en kantine) vastgesteld hoeveel personen daarin tegelijkertijd aanwezig mogen zijn, en worden die maxima in de praktijk goed gevolgd?

Voorbeeldvraag 2: Is het vastgestelde Coronaprotocol van uw bedrijf doeltreffend gecommuniceerd met alle betrokkenen? (medewerkers, NVWA/KDS, leveranciers, uitzendkrachten en uitzendbureaus). 

Voorbeeldvraag 3: Worden bezoekers en chauffeurs zo veel mogelijk uit het bedrijf geweerd?

Voorbeeldvraag 4: Is er voldoende gewaarborgd dat medewerkers en uitzendkrachten met verkoudheidsklachten, koorts en benauwdheid niet op het werk aanwezig zijn?

Het resultaat van zo’n beoordeling legt u vast, met daarbij de aangetroffen knelpunten en de benodigde maatregelen. Dat eindresultaat voegt u toe aan uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. En u voert de benodigde maatregelen uit. Inspectie SZW controleert ook of in de RI&E van een bedrijf ook de coronarisico’s aan de orde komen en kan bij het ontbreken daarvan een boete opleggen.

! LET OP !
- Bedrijven die een erkend instrument met erkende corona-module invullen moeten de totale RI&E laten toetsen.
- Bedrijven die alleen de corona-module toevoegen aan een bestaande getoetste RI&E moeten deze corona-module laten toetsen door een gecertificeerd arbodeskundige.
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer