X

NOW met 9 maanden verlengd, maar soberder

01-09-2020  |

De NOW, waarvan de tweede tranche loopt tot en met 30 september 2020, wordt vanaf 1 oktober met drie maal drie maanden verlengd. Aanvragen voor het eerste tijdvak van oktober tot en met december kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november bij het UWV worden ingediend. Door het tijdvak van negen maanden krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie.

De NOW-3 is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket, waarin ook een verlenging van de Tozo en TVL zijn opgenomen. De betrokken ministers en staatssecretarissen hebben dit pakket op 28 augustus 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het budgettair beslag van de NOW-3 bedraagt € 5,4 miljard voor 9 maanden (€ 2,2 miljard in 2020 en € 3,2 miljard in 2021). Hieronder volgt een samenvatting van wat op grond van de Kamerbrief bekend is.

NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)
De vormgeving van de derde tranche van de NOW is het resultaat van intensieve gesprekken tussen kabinet en sociale partners. De versobering ten opzichte van de eerste twee tranches is daardoor minder, en gaat geleidelijker dan aanvankelijk door het kabinet beoogd. Hoe gaat de derde tranche van de NOW er globaal uitzien?

 • Voor het eerste tijdvak, van oktober tot en met december 2020, blijft de voorwaarde een minimale omzetdaling van 20%. Het vergoedingspercentage blijft 90% (maal het percentage omzetdaling). Van deze 90% wordt 10% ingezet om ruimte te creëren voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Over de uitwerking hiervan gaat het kabinet de komende tijd in gesprek met sociale partners. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor 80%.
 • Vanaf het tweede tijdvak, van januari tot en met maart 2021, is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Het vergoedingspercentage gaat naar 70%.
 • In het derde tijdvak, van april tot en met juni 2021, blijft de minimale omzetdaling 30%. Het vergoedingspercentage gaat naar 60%.
 • Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW-1 of de NOW-2, kan hij gebruik maken van de NOW-3.
 • Vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.
 • De vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximale loonbedrag waarover de vergoeding berekend wordt, blijft tweemaal het maximum dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon (per 1 juli 2020 € 4.845,47 bruto per maand).
 • Net als in de NOW-1 en NOW-2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.
 • Bedrijven krijgen in de NOW-3 meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De reden voor de aanpassing van de loonsom, het kan bijvoorbeeld gaan om natuurlijk verloop, ontslag of een loonoffer, is daarbij niet relevant.
 • De korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW-2 vervalt.
 • De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

 • Het kabinet heeft besloten de TVL daartoe met negen maanden te verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het (midden)grote mkb, voor wie de huidige cap van € 50.000 voor vier maanden te laag is om een wezenlijke bijdrage aan de vaste kosten te leveren. Bovendien wordt de TVL vanaf 1 januari gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering.
 • Voor de tranche tot en met 31 december wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%. Het budgettair beslag voor deze negen maanden bedraagt (inclusief Caribisch Nederland) € 1.820 miljoen.

Overig
De Kamerbrief maakt verder melding van aanvullende sectorale steun, waaronder een steunpakket voor de culturele sector, belastingmaatregelen en borgstellingen, en een aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding van mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer