X

Kabinet verlengt NOW, onder aangepaste voorwaarden

25-05-2020  |

Op woensdag 20 mei hebben de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra een volgend steunpakket aangekondigd waarmee het kabinet bedrijven en hun medewerkers door de volgende fase van de coronacrisis wil helpen. Het huidige steunpakket loopt af op 1 juni. Omdat vele bedrijven en werkenden op dit moment gebruikmaken van de maatregelen en omdat de crisis nog volop gaande is, wil het kabinet het pakket met drie maanden verlengen, maar wel onder andere voorwaarden

Onderdeel van het pakket is een aangepaste versie van de NOW  die opnieuw voor drie maanden geldt, maar waarvoor aangepaste voorwaarden gelden.

De NOW 2.0 op hoofdlijnen

 • Aanvraagtijdvak, periode omzetdaling en referentiemaand
  Gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd.
  De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak, dat wil zeggen dat werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen bij het UWV.
  Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.
  Voor zowel de NOW 1 als de NOW 2 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.
 • Korting bij aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag
  In de NOW 1 wordt de subsidie gekort als er voor werknemers in de periode maart tot en met mei 2020 een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt aangevraagd. Deze korting bedraag 150% van de loonsom van de betrokken werknemers.
  In de NOW 2 blijft de korting gehandhaafd, maar hij wordt verlaagd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.
  Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Om in aanmerking voor de NOW 2 te komen, zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW dan ook moeten verklaren, ingeval de WMCO van toepassing is, dat zij gedurende een periode van vier weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en dat zij de aanvraag voor ontslag niet eerder indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.
 • Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
  Gelijk aan de regeling in de NOW 1 voor concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de nieuwe regeling, moeten bedrijven voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren aan het bestuur of de directie van het bedrijf of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Toekenning van bonussen aan overige personeelsleden is wel toegestaan.
 • Scholing
  Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
  Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket Nederland leert door. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot eind 2020. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.
  Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.
 • Opslag
  De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten, in de NOW 1 van 30%, wordt in de NOW 2 verhoogd naar 40%.

Aanpassing NOW 1.0
Er komt nog een derde wijziging van de NOW 1, zo maakte minister Koolmees op 20 mei bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Deze wijziging bevat de volgende punten:

 • Incidenteel loon in januari
  Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt de loonsom van januari gecorrigeerd voor extra loon zoals een dertiende maand. Als de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 lager is dan driemaal de loonsom van januari, leidt dit tot een (soms forse) korting op de subsidie. Bij incidentele betalingen in januari viel daar niet aan te ontkomen, ook als de reguliere loonsom gelijk bleef. Door deze correctie wordt dit effect, dat werkgevers als onrechtvaardig ervoeren, eruit gehaald.
 • Loonsombepaling voor seizoensbedrijven
  Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Deze wordt daarbij wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan ondernemingen die in de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar. Dat zijn met name seizoensbedrijven, maar deze aanpassing geldt voor alle werkgevers.
 • Verlenging aanvraagtijdvak
  De aanvraagtermijn voor de NOW 1 zou op 31 mei 2020 sluiten. Deze termijn wordt verlengd. Aanvragen is nu mogelijk tot en met 5 juni 2020.
 • Alternatieve referentie-omzet bij overgang van onderneming in 2019
  De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen meetperiode (maart – mei, april – juni of mei – juli) af te zetten tegen 25% van de omzet over 2019. Bij overgang van onderneming in 2019 geeft de referentie-omzet over 2019 veelal geen juist beeld, omdat de thans bestaande onderneming nog niet (volledig) bestond. In die gevallen kan de werkgever kiezen voor de regeling m.b.t. de referentie-omzet zoals die nu al geldt voor bedrijven die na 1 januari 2019 gestart zijn. De referentie-omzet wordt dan bepaald over de maanden vanaf de start van het bedrijf of de overgang van onderneming, tot en met 29 februari 2020. Dit wordt dan omgerekend naar een periode van drie maanden. De start of overgang van onderneming moet hebben plaatsgevonden voor 1 februari 2020.
 • Grensbedragen accountantsverklaring
  Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring vereist als het concern of de rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van (in totaal) €100.000,- of meer, of als de subsidie wordt vastgesteld op €125.000,- of meer. Bij een voorschot van €20.000,- of meer, of een vaststellingsbedrag van €25.000 of meer is een verklaring van een deskundige derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Een deskundige derde is bijvoorbeeld een administratiekantoor, een financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.
 • Openstellen aanvraag om vaststelling
  De subsidie voor NOW 2 kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de subsidie voor NOW 1 pas vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd. De werkgever die ook de subsidie voor NOW 2 aanvraagt, kan pas na afloop van de subsidieperiode voor NOW 2 voor beide tranches aanvragen. Waar een accountantsverklaring vereist is, wordt de aanvraagtermijn verlengd van 24 naar 38 weken. Daardoor kan de accountantsverklaring veelal meelopen met de reguliere controle van de jaarrekening.
 • Openbaarmaking
  Aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, worden openbaar gemaakt op de website van het UWV. Dit zal vanaf medio juni gaan gebeuren.
« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer