X

Update actualiteiten Corona en arbeid

30-04-2020  |

Na anderhalve maand coronacrisis met een ‘íntelligente lockdown’ volgen de ontwikkelingen elkaar nog steeds op, waarbij de aandacht momenteel ligt op het inrichten en naleven van de tijdelijke 1.5M-economie. Middels deze update informeren wij u over de actualiteiten die de betrekking hebben op de werknemers, flexkrachten en andere aanwezigen binnen de bedrijven.

Model Protocol COV
De COV heeft als een van de eerste branches in maart een ‘Modelprotocol hygiënemaatregelen Coronavirus’ opgesteld. Aan de hand van dit protocol kunnen ondernemingen in de vleessector een eigen bedrijfsprotocol opstellen, met daarin hun specifieke maatregelen.  Het Modelprotocol kan ook gebruikt worden door ondernemingen in de vleeswarenindustrie.

Wij hebben inmiddels begrepen dat er voor de sectoren die nu open zijn (inclusief Agri-food en kantoren) geen formele toetsing zal zijn van de gebruikte protocollen. Deze toets is er wel voor de sectoren die nu nog gesloten zijn, maar op basis van een dergelijk protocol snel weer open willen (o.a. kappers, horeca etc.). Bestaande sector- of branche protocollen zoals die van de COV dienen als handreiking voor individuele bedrijven om een protocol te implementeren op de werkvloer. Deze protocollen moeten dan ook worden gezien als een vorm van zelfregulering.

Europese Covid-19 handreiking voor de voedingsmiddelenindustrie
De Europese organisatie voor de voedingsmiddelenindustrie (FDE) en de Europese vakbonden (EFFAT) hebben een gezamenlijke Guidance opgesteld voor hun leden over de implementatie van Coronamaatregelen binnen de Europese voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven in de gemaksvoedingsindustrie wordt geadviseerd deze handreiking te gebruiken bij het opstellen van het bedrijfsprotocol. De Europese Guidance voor de voedingsmiddelenindustrie sluit goed aan op het Modelprotocol van de COV en kan desgewenst als extra handvat worden gebruikt.

Graag ontvangen wij aansprekende voorbeelden van slimme best practices voor de borging van de 1.5m binnen uw bedrijf.

Temperatuur opnemen in strijd met AVG
Volgens onze informatie zijn er enkele bedrijven die bij binnenkomst van het personeel de temperatuur opnemen of die overwegen om deze maatregel in te voeren. Wij zien dit tot nu toe als een van de beheersmaatregelen die bedrijven kunnen nemen om verspreiding van het virus binnen het bedrijf tegen te gaan en om zorgen bij de eigen werknemers voor een mogelijke besmetting weg te nemen. Helaas heeft de autoriteitpersoonsgegevens (AP) onlangs een persbericht doen uitgaan waarin het aangeeft dat het inzetten van verschillende middelen om mensen snel te kunnen controleren op koorts (thermometers en thermische camera’s) vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet is toegestaan. De AP  heeft aangegeven handhavend te zullen optreden.

Vermoeden of bevestiging van corona-besmetting op de werkvloer
Nu het aantal corona besmetting oploopt krijgen steeds meer bedrijven te maken met medewerkers (of huisgenoten van medewerker) met het Covid-19 virus of het vermoeden ervan. Bij een vermoeden of bevestiging van corona adviseren wij onderstaande stappen te  volgen.

A. Ziekteverschijnselen tijdens werkdag/dienst (vermoeden van besmetting)

Ontwikkelt een medewerker gedurende de werkdag/dienst ziekteverschijnselen en/of ontstaat vermoeden van besmetting, dan de betreffende medewerker direct naar huis sturen met advies:

  • i.g.v. geen koorts: uitzieken en weer aan het werk na 24 uur klachtenvrij. Zie ook B.

Het staat de werkgever vrij de ‘klachtenvrij’ periode te verlengen.

 

  • i.g.v. koorts:  voor verder advies contact opnemen met huisarts en/of bedrijfsarts. Zie ook B.

In kader van privacy is medewerker vervolgens niet verplicht de uitkomst van dit bezoek met werkgever te delen.

 

B. Bij zieke of ‘bevestigde’ werknemers en/of hun huisgenoten

  • Medewerkers met verkoudheidsverschijnselen blijven conform de RIVM-richtlijnen in thuisisolatie totdat zij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Voor hen heeft het RIVM een aantal leefregels vastgesteld, zie https://lci.rivm.nl/verkouden.

Het staat de werkgever vrij de ‘klachtenvrij’ periode te verlengen.

Voor de huisgenoten van deze medewerkers gelden de algemene regels, zoals afstand houden, handen wassen etc. Zij mogen wel de deur uit om boodschappen te doen.

  • ‘Bevestigde’ werknemers (dwz positief getest op corona) met relatief ‘milde’ klachten hebben van hun (huis)arts het verzoek gekregen in thuisisolatie uit te zieken totdat zij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Voor hen gelden strenge leefregels, https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis. Deze regels gelden ook  voor hun huisgenoten; zij moeten tot 14 dagen na het laatste directe contact met hun ‘bevestigde’ huisgenoot in thuisisolatie blijven en mogen bijvoorbeeld niet de deur uit om boodschappen te doen.

Het RIVM bepaalt dat medewerkers met milde verkoudheidsverschijnselen zonder koorts en huisgenoten van ‘bevestigde’ werknemers die werkzaam zijn in een cruciale sector uitgezonderd zijn van de hierboven omschreven leefregels. In voorkomend geval dienen werkgever en werknemer met elkaar in overleg te treden. Vanuit het oogpunt van goedwerkgeverschap en om onrust op de werkvloer te voorkomen raden wij aan om deze werknemers alleen naar het werk te laten komen indien de betreffende medewerker van cruciaal belang is voor de onderneming en de betreffende werkzaamheden niet op een andere manier ingericht kunnen worden.

C. Gevolgen voor directe werkomgeving en de rol van de GGD

Zeker wanneer een medewerker met ziekteverschijnselen naar huis wordt gestuurd verdient het aanbeveling om zo nodig de directe werkomgeving van betreffende medewerker extra te reinigen, naaste collega’s uit voorzorg strenger ‘in de gaten’ te houden en hen bij twijfel ook naar huis of langs bedrijfsarts sturen.

Op deze pagina van de GGD regio Utrecht is in één overzicht te zien uit welke stappen het onderzoek en de bekendmaking va de GGD bestaat bij een (vermoedelijke) corona bestemming.

Transport en huisvesting arbeidsmigranten
We signaleren helaas nog steeds onduidelijkheid over het woon werkvervoer van arbeidsmigranten en het principe van de gemeenschappelijke huishouding. De diverse veiligheidsregio’s lijken hier nog verschillende mee op te gaan. Om tot een uniforme aanpak te komen is er regelmatig overleg met o.a. LTO, de ABU en de NBBU.  Vooralsnog houden wij vast aan de lijn dat arbeidsmigranten die langere tijd in een vaste samenstelling bij elkaar in huis wonen een gezamenlijk huishouden voeren. Gemeenschappelijke huishoudens mogen wel met meerdere personen tegelijk in een auto of busje. Werknemers die gezamenlijk reizen maar geen gezamenlijke huishouding voeren, adviseren wij om zoveel mogelijk met eigen vervoer (apart) te reizen en bij onverhoopt gezamenlijk vervoer te allen tijde de 1.5m strikt in acht te houden. Wij adviseren bedrijven met veel arbeidsmigranten om intensief contact te houden met de lokale handhavers (wijkagent) en de gemeente.

Concerncriterium in NOW-regeling aangepast
Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de NOW. Om de werkgelegenheid te beschermen kunnen werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, nu toch de NOW aanvragen. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

De overheid heeft een aantal regelingen geopend in het kader van het economisch crisismanagement en is nu volop bezig met herziening / aanpassing van deze maatregelen voor de volgende fase (noodpakket 2.0). Hier vindt u 3 sheets uit een presentatie van  VNO-NCW hierover.

Vol houden
We realiseren ons dat het voor onze leden lastig is om bepaalde voorschriften (met name de 1,5m afstand) overal te borgen. Ook merken we dat werknemers het zelf ook lastig vinden om voortdurend afstand te houden, met name in de sociale ruimten binnen het bedrijf.

In lijn met de oproep van premier Rutte om vol te houden, benadrukken we nogmaals dat het van groot belang is dat ieder bedrijf actief toeziet op de implementatie en naleving van de Covid-19 maatregelen en een maximale inspanning levert richting de eigen werknemers, de flexkrachten en eventuele andere externe dienstverleners om een zo veilig mogelijke werkplek te bieden.

Het is goed om de werking en naleving van de maatregelen regelmatig vanuit het oogpunt van de werknemer te bekijken voor de gehele routing (transport, aankomst, opstoppunten, werkplek, kantine en hygiënische handelingen). Een belangrijk aspect daarbij is de zichtbare voorbeeldfunctie en betrokkenheid van het management en middenkader bij deze maatregelen en de goede communicatie met alle werknemers en overige stakeholders op het bedrijf. Overigens hebben de werknemers ook een eigen verantwoordelijkheid om deze maatregelen na te leven en moeten zij worden aangespoord om elkaar daar ook op aan te spreken.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer