X

NOW-regeling wordt aangepast voor concerns

23-04-2020  |

Bij de NOW is het uitgangspunt dat bij concerns, de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Door de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer (motie Palland) is gevraagd om een versoepeling op dit punt, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd.

Minister Koolmees heeft besloten de NOW op dit punt aan te passen, zo deelde hij de Tweede Kamer op 22 april 2020 mee[1]. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen een beroep op de NOW doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait. De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Voorwaarden voor de aanpassing van de NOW
Aan de aanpassing van de NOW voor concerns worden wel extra voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdeel, vestiging of een business unit komen niet in aanmerking.

Voorwaarden:

  1. Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen.
  2. De werkgever moet met belanghebbende vakbonden (definitie art. 3 lid 3 Wet melding collectief ontslag) een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is.
  3. Er is geen personeels-bv binnen het concern. Als er wel een personeels-bv is altijd de omzetdaling op concernniveau bepalend. Dit omdat bij een personeels-bv loonsom en omzet in verschillende werkmaatschappijen zit en de koppeling van omzetverlies naar loonsom niet te leggen is.

Controlewaarborgen:
Met het oog op het beperken van strategisch gedrag worden een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. Over deze vooraarden is overleg gevoerd met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

  1. Andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die de subsidie vragende werkmaatschappij normaal gesproken zou uitvoeren.
  2. Als werknemers van de subsidie vragende werkmaatschappij tijdens het subsidie-tijdvak activiteiten gaan uitvoeren bij andere werkmaatschappijen, dan wordt het omzetverlies verminderd met de (theoretische) omzet die die werknemers genereren.
  3. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
  4. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden.

In de brief aan de Kamer gaat de minister ook in op de volgende onderwerpen:

Een aanvullend vangnet voor flexwerkers: Het kabinet verkent de mogelijkheden voor (uitvoering van) een vangnet voor flexwerkers. Het kabinet zal de Kamer op korte termijn informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

Seizoenswerk: Het adresseren van seizoenswerk vraagt om maatwerk en een aparte regeling. Het komen tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening, is een complexe uitdaging. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing en informeert de Kamer zo snel als mogelijk over de voortgang.

Overwerk en premiedifferentiatie: De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningsregeling weer in werking treden.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen: de ISZW zal tijdelijk niet-wetsconform handhaven in situaties waarin een twv/gvva-plicht ontstaat omdat vanwege werktijdverkorting niet langer aan het salariscriterium wordt voldaan waardoor een derdelander niet meer onder de kennismigrantenregeling valt.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer