X

Historie Savlex
In het verleden liep de toenmalige verplichte WAO-gat verzekering voor de vleessector via Savlex. Voor deze verzekering had Savlex een mantelovereenkomst, met winstdelingsregeling, afgesloten bij Interpolis. Uit deze winstdelingsregeling wordt nu de premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering verstrekt voor bedrijven die in het verleden ook onder de Savlexregeling vielen.
Het bestuur van Savlex beoordeelt jaarlijks of het vermogen nog toereikend is om voor het volgende jaar een vergoeding te kunnen verstrekken.

WGA-hiaatverzekeringen, mantel Meijers
De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met Meijers (onlangs is een mantelovereenkomst afgesloten voor 2024-2026, met een premie van 0,27%), onder deze mantel vallen ook de Savlexdeelnemers.
Door een afspraak van Savlex met Meijers wordt in principe, voor verzekeringen die afgesloten zijn bij Meijers, de premie rechtstreeks door Meijers verrekend met Savlex.

WGA-hiaatverzekeringen, buiten de mantel
Indien u een verzekering bij een andere verzekeraar heeft afgesloten, kunt u ook premievergoeding ontvangen, deze vergoeding is echter maximaal de hoogte van de premie die binnen de mantelovereenkomst geldt.

Premievergoeding
De premie voor de meeste bedrijven wordt dus door Meijers geïncasseerd bij Savlex, hiermee wordt dus automatisch de premievergoeding verrekend.
Indien u (een deel van) de premie zelf heeft betaald, verzoeken wij u een vergoedingsformulier hiervoor bij ons op te vragen.

Geen inhouding bij werknemers
De premievergoeding geldt zowel voor het werkgeversdeel, als voor de werknemersbijdrage. Indien u premievergoeding van Savlex ontvangt dient de inhouding bij de werknemer dus te vervallen.

Vragen over de verzekering
Indien u inhoudelijke vragen heeft over de verzekering, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar, meestal is dat dus Meijers.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. Savalle (06-12744143) of de heer A. Wytzes (0186-579315).

Actueel
FAQ
 • Premie inhouding Savlex werknemers
  • De premievergoeding van Savlex betreft zowel het werkgevers, als de werknemersbijdrage. Indien u premievergoeding ontvangt, mag u dus geen inhouding voor de WGA-hiaatverzekering doen bij werknemers.

 • Loonsom WGA hiaatverzekering en Syntrus
  • Syntrus is de administrateur/uitvoerder van het pensioenfonds VLEP en het sociaal fonds FCB Vlees. De WGA-hiaat verzekering is een aparte verzekering (meestal onder de mantelovereenkomst bij Aegon). Dit zijn dus aparte administraties. Wijzigingen in loonsom dient u dus apart door te geven.

 • Actuele loonsom gegevens
  • De te betalen premie wordt bepaald op basis van de loonsom van de verzekerde werknemers. U ontvangt eerst een voorschotnota op basis van de loonsomgegevens van het voorgaande jaar. Na elk jaar dient u de werkelijke loonsommen over het afgelopen jaar door te geven en wordt de juiste premie berekend (“de naverrekening”).

   Wij willen u erop wijzen dat als u niet de werkelijke mutaties in personeel en loonsom bij de naverrekening doorgeeft aan AEGON, de dekking wellicht niet juist is. Indien in dit geval een WGA-hiaat bij één van uw werknemers optreedt, loopt u een risico dat dit op u verhaald kan worden.

   U kunt u mutaties doorgeven aan AEGON (088-344 00 53).

   Wellicht ten overvloede: aangezien u een volledige premievergoeding ontvangt heeft het doorgeven van een wijziging in personeel voor deze verzekering voor u geen nadelige financiële gevolgen en u sluit hierdoor wel het risico van onderdekking uit.

 • Duur premievergoeding Savlex
  • Aan het eind van elk jaar bepaalt het bestuur van Savlex op basis van de financiële situatie van het fonds of het volgend jaar ook premievergoeding kan worden verstrekt.

 • Hoogte vergoeding Savlex
  • Premiepercentage WGA-hiaatverzekering bij AEGON = premievergoeding door Savlex

   2008 t/m 2010 0,60%
   2011 t/m 2013 0,40%
   2014 t/m 2016 0,44%

 • Wat is het verschil tussen de WGA/WHK (art. 49) en de WIA verzekering (art.51) waarover wordt gesproken in de CAO vleessector?
  • Artikel 49 betreft de WGA-premie die door de overheid wordt geheven. De werkgever betaalt 75% en de werknemer 25% van de WHK-premie.
   (deze premie wordt door de overheid geheven om WGA-uitkeringen van het UWV te financieren)

   Artikel 51 betreft de –verplichte- WIA-verzekering (ook wel WGA-hiaatverzekering genoemd). Dit betreft een aanvullingsverzekering voor het geval er een WGA-hiaat ontstaat. Deze verzekering dient bij een verzekeraar te worden afgesloten, hiervan dient de premie voor 25% door de werkgever te worden betaald en 75% door werknemer.

   Voor deze verzekering kunnen sommige vleesbedrijven premievergoeding krijgen van Savlex (voor zowel het werkgeversdeel, als het werknemersdeel).

   Aanvullende uitleg inzake het WGA-hiaat gedeelte:

   Een WGA-hiaat kan ontstaan als er een WGA-uitkering door het UWV wordt verstrekt die samen met eventuele andere inkomsten lager is dan 70% van het laatste loon (gemaximeerd op het SV-loon). Deze situatie kan alleen optreden bij een WGA-vervolguitkering of een loonaanvullingsuitkering. Indien een WGA-hiaat ontstaat, vult de verzekeraar aan tot 70% van het loon.

   Ter verduidelijking:
   Nadat de werknemer is gekeurd voor de WIA kan hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van het UWV. Indien de werknemer niet langdurig volledig arbeidsongeschikt is, zal hij een WGA-uitkering ontvangen. De eerste periode is dat een WGA-uitkering ter hoogte van 70% van de oude loon (een loongerelateerde uitkering die de eerste twee maanden zelfs 75% bedraagt). De duur van deze periode is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt.

   Als deze periode afgelopen is verstrekt het UWV een vervolguitkering of een loonaanvullings-uitkering, dit hangt af van de benutting van de zogenoemde “resterende verdiencapaciteit” (deze resterende verdiencapaciteit wordt door UWV vastgesteld). In deze situatie kan er sprake zijn van een WGA-hiaat.

   Schematisch in de tijd weergegeven:
   1)     Ontstaan ArbeidsOngeschiktheid: Dit is het moment dat de werknemer arbeidsongeschikt raakt.
   2)     Loondoorbetalingsperiode : In deze periode ontvangt de werknemer nog een loondoorbetaling van de werkgever.
   3)     WGA-loongerelateerde periode: In deze periode verstrekt  UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering ter hoogte van 70% van het oude loon.
   4)     WGA-vervolguitkering of een loonaanvullingsuitkering

   i)     Benutting verdiencapaciteit < 50%, dan verstrekt UWV een vervolguitkering:

   70% van het minimum loon maal het AO%.

   Hier ontstaat een WGA-hiaat!

   ii)     Benutting verdiencapaciteit >= 50%, dan verstrekt UWV een WGA-loonaanvullingsuitkering:

   70% van het verschil tussen het loon voor AO en het loon op basis van de verdiencapaciteit.

   Hier kan ook een WGA-hiaat ontstaan!

   Indien een WGA-hiaat optreedt zal de verzekeraar een aanvullingsuitkering verstrekken.

   De aanvulling vanuit de verzekering bedraagt dan 70% van het verschil tussen het oude en het huidige loon min de UWV-uitkering.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer