X

Arbeidsomstandigheden
Wij besteden binnen de vleessector veel zorg aan de arbeidsomstandigheden.

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Maar ook jij hebt er baat bij dat de werkomstandigheden optimaal zijn. Immers, dit voorkomt lichamelijke klachten en stimuleert de persoonlijke motivatie en de productiviteit. Inmiddels zijn deze afspraken ook in de CAO vastgelegd.

Arbocatalogus
Een arbocatalogus bevat de afspraken die werkgevers en werknemers samen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hebben gemaakt. Een arbocatalogus is een praktische, toegankelijke handleiding waarin staat met welke middelen een organisatie kan voldoen aan de wettelijke bepalingen voor veilig en gezond werken (de zogenaamde 'doelvoorschriften'). In de catalogus lees je over de verschillende manieren waarop bedrijven kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.

In de vleessector hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties deze catalogus gezamenlijk opgesteld. De arbocatalogus is digitaal opgezet en te vinden op deze website. Speciale thema’s in de Arbocatalogus vlees zijn onder andere:
- RSI en fysieke belasting
- Machineveiligheid
- Mesveiligheid
- Werkdruk
- Biologische agentia
- Geluid en klimaat


Re-integratie
Werkgevers en werknemers hebben er samen belang bij, dat werknemers bij langdurige ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid snel weer aan het werk gaan. De vleessector doet er veel aan om het ziekteverzuim en de instroom in de WGA terug te dringen. In de Wet Poortwachter zijn hierover afspraken gemaakt. Zo moet elk bedrijf een contract sluiten met een re-integratiebedrijf. In onze CAO staat aan welke eisen deze contracten moeten voldoen. Daarmee wordt voorkomen dat de re-integratie onzorgvuldig gebeurt en werknemers tegen hun zin ander werk moeten accepteren. 

Actueel
 • 29-11-2023  |

  Aanpak Fysieke belasting

  Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Vleessector.
 • 15-11-2023  |

  Nieuwe arboregelgeving

  Komend jaar wordt op enkele terreinen nieuwe Arbo-regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Hieronder is een aantal van de voornaamste wijzigingen kort op een rij gezet.
 • 09-08-2023  |

  Checklist ziekmelding

  Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de activiteiten die  een werkgever moet ondernemen vanaf het moment van ziekmelding van een werknemer tot en met de 104de week van diens arbeidsongeschiktheid.
 • 01-07-2022  |

  Rouw op het werk

  We blijven er liever bij weg, maar vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van iemand die je dierbaar is.
 • 20-03-2019  |

  Wijzigingen in de arbocatalogus

  Deze week is er nieuwe richtlijn in de Arbocatalogus Vleessector & Vleeswarenindustrie opgenomen. Het gaat om de richtlijn Lasers en UV-straling. Verder hebben we het thema werkdruk onder handen genomen. Hier zijn enkele richtlijnen en goede praktijken
 • 20-03-2019  |

  Regelhulp Financieel CV

  Vorige week is er door het Ministerie van SZW een nieuwe ‘tool’ gelanceerd de zo genoende Regelhulp Financieel cv. Deze tool ondersteunt werkgevers en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt om inzicht te krijgen in het feit, of en eventueel
 • 19-09-2017  |

  Inspecteurs letten op preventie medewerker

  Bij bedrijfsbezoeken van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt regelmatig de RI&E van het bedrijf opgevraagd. Recentelijk is gebleken dat daarbij extra aandacht wordt  besteed aan de manier waarop het bedrijf het vraagstuk van de
 • 09-08-2017  |

  Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving gewijzigd. AWVN en OVAL hebben naar aanleiding van vragen die hierover zijn binnengekomen een kort overzicht gemaakt van FAQ over de belangrijkste wijzigingen.
 • 02-02-2017  |

  Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot
 • 24-11-2016  |

  WGA-hiaat verzekering

  Het Fonds Collectieve Belangen heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het bestuur van Savlex. De onderhandelingen
 • 25-01-2016  |

  Wijziging Arbowet

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Arbowet ingediend. Onderstaand treft u een korte samenvatting van de doelstellingen en wijzigingen. Doelstellingen; •  
 • 25-01-2016  |

  Verzuim

  Verzuim is een lastig onderwerp. Lastig omdat het bespreekbaar maken opgevat zou kunnen worden als een inbreuk op de privacy. Soms zou het bespreekbaar maken van het verzuim voor beiden wel eens profijtelijk uit kunnen pakken. Uit onderzoek van een
 • 07-01-2015  |

  RI&E-instrument voor Vlees en Vleeswaren is officieel erkend

  Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, is onlangs officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik
FAQ
 • Moet een bedrijf verplicht een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE) maken?
  • Alle bedrijven, moeten een RIE en een plan van aanpak maken om knelpunten in het arbobeleid aan te pakken. De uitvoering van het plan van aanpak ligt niet alleen in handen van de werkgever, maar ook bij de werknemers of de ondernemingsraad.

   Bij elke verandering in het bedrijf of in de werkwijzen moeten de risico's opnieuw onder de loep worden genomen.

   Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, wordt naar verwachting binnenkort erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers (gerekend over alle vestigingen samen) dienen na het uitvoeren van de RI&E met het branche-instrument het resultaat nog te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

 • Welke werkzaamheden zijn verboden voor jonger dan 18 jaar?
  • • werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de voortplanting schadelijk zijn (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan). Let op: hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. 
     Jongeren mogen pas 14 dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas weer met dat gewas in aanraking komen;

   • werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan);

   • werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken. Zie hiervoor het Arbobesluit, afdeling 9, Biologische agentia, artikel 4.84, lid 3, c en d.;

   • werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer van de genoemde stoffen;

   • werken onder overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten ruimten;

   • werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers en radarinstallaties;

   • werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A). Let op: dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers;

   • werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.

 • Welk werk mogen jongeren doen?
  • Jongeren vanaf 12 jaar mogen:
   - werken in het kader van een werkstraf
   - meewerken aan uitvoeringen.

   Jongeren vanaf 13 jaar mogen:
   - op schooldagen klusjes rond het huis en in de buurt doen
   - op vrije dagen helpen bij licht niet-industrieel werk
   - als woonhuis en de winkel of de land- en tuinbouwonderneming één geheel vormen, meehelpen in het bedrijf van hun ouders

   Jongeren vanaf 14 jaar mogen:
   - stage lopen

   Jongeren vanaf 15 jaar mogen:
   - ochtendkranten bezorgen
   - licht niet-industrieel werk verrichten

 • Welk risicovol werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar wel doen?
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen allerlei soorten werk doen, maar werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid is voor alle werknemers jonger dan 18 jaar verboden.

   Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die werknemers van 16 en 17 jaar wel mogen verrichten, maar dan uitsluitend onder deskundig toezicht, zodat alle gevaar voorkomen wordt. Deze toezichthouder moet in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt. Diegene die toezicht houdt, moet zelf goed bekend zijn met het werk dat hij zijn pupil opdraagt. Als men er niet in slaagt om deskundig toezicht zo te organiseren dat het gevaar bij bijzondere werkzaamheden wordt voorkomen, dan zijn de werkzaamheden alsnog verboden.

   Let op: dit soort werk is verboden voor 12-, 13-, 14- en 15-jarigen!

 • Welk werk mag men doen onder deskundig toezicht?
  • Werknemers van 16 en 17 jaar mogen - alleen onder deskundig toezicht - de volgende werkzaamheden uitvoeren:
   • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
   • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
   • werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn, of waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
   • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen. Dat geldt ook voor werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van deze gassen bevinden;
   • werken met, maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
   • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;

   Let op: 16- en 17-jarigen mogen met een trekker op de openbare weg rijden, als ze een trekkerrijbewijs hebben.

   • werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
   • dieren slachten in een slachthuis;
   • eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald;
   • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

   Voor het toezicht dient men rekening te houden met de volgende zaken:
   • Voor welke taken is de jongere werknemer het meest geschikt?
   • Is hij goed geïnstrueerd over zijn taak?
   • Zijn voldoende en adequate veiligheidsbrillen, speciale kleding, veiligheidsschoeisel en helmen aanwezig?
   • Gebruikt of past de werknemer deze op de juiste manier toe?
   • Werkt diegene die toezicht moet houden vlak bij de betreffende werknemer of is die direct oproepbaar?
   • Wordt de werkplek regelmatig beoordeeld op risico’s voor de veiligheid?
   • Is de voorlichting en instructie goed bij de werknemer overgekomen?
   • Is misschien nieuwe instructie noodzakelijk?
   • Kan diegene die toezicht houdt ingrijpen in het productieproces wanneer dat noodzakelijk is voor de veiligheid van de werknemer?

 • Moet een bedrijf een bedrijfshulpverlener aanstellen?
  • In bedrijven met meer dan 15 werknemers moet de werkgever zorgen voor een bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is erop gericht de directe nadelige gevolgen van ongevallen of brand zoveel mogelijk te voorkomen. De werkgever moet daartoe één of meer werknemers aanwijzen die eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen, eenvoudige brandbestrijding kunnen uitvoeren en ongevallen kunnen voorkomen en beperken. De bedrijfshulpverleners moeten op de hoogte zijn hoe de mensen snel en goed uit het bedrijf kunnen worden geëvacueerd. Ook moeten zij weten hoe en wanneer de brandweer, ambulance en politie ingeschakeld moeten worden.

   In bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever zelf deze taken op zich nemen, mits hij of zij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om die taken goed te kunnen vervullen. Wel moet de werkgever dan zorgen voor een vervanger, die deze taken overneemt wanneer hij of zij afwezig is.

 • Wat is licht industrieel werk?
  • Licht niet-industrieel werk dat jongeren vanaf 15 jaar mogen doen is bijvoorbeeld:

   • lichte werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen of helpen bij het inpakken;
   • lichte werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren;
   • jongeren van 13 tot en met 15 jaar mogen werken aan de lopende band. Let op: dit mag alleen als de jongere en de ouders/verzorgers een overeenkomst hebben ondertekend met de werkgever;
   • lichte werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum, in een museum.

   Jongeren vanaf 13 jaar mogen op vrije dagen bij dit soort werkzaamheden helpen.

 • Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken?
  • Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ze alleen onder voorwaarden mogen werken buiten schooltijd en in vakanties. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels.

 • Welke werkzaamheden mogen jongeren onder de 16 jaar niet doen?
  • Zwaar werk:
   • tillen van meer dan 10 kg;
   • duwen of trekken van meer dan 20 kg;
   • voortdurend werken in dezelfde houding.

   Gevaarlijk en ongezond werk:
   • het werken met of in de omgeving van machines waarbij brand-, elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat (bijvoorbeeld het werken met een heftruck, goederenbouwlift, cirkelzaagmachine, betonmolen, vleessnijmachine);
   • werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen);
   • werk waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen (bijvoorbeeld een bouwhelm, een stofkap, oordoppen).

   Verder zijn onder meer de volgende soorten werk niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar:
   • caissière of andere werkzaamheden waarbij de jongere zelf verantwoordelijk is voor geldzaken;
   • werken in de horeca wanneer daar alcohol wordt verstrekt.

   Ook zijn de werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen doen niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar. Uiteraard mogen zij ook de verboden werkzaamheden voor jongeren onder de 18 jaar niet doen.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer