X

Een opdrachtgever in de vleessector is verplicht om bij het inlenen van personeel gebruik te maken van opdrachtnemers die voldoen aan het SNA-keurmerk. Opdrachtnemers ( uitzend- en inleenbureaus’s) in de sector dienen dan ook SNA gecertificeerd te zijn.

In de SNA norm is opgenomen dat opdrachtnemers vallend onder de cao voor de Vleessector de nota’s van het pensioen- en sociaalfonds tijdig moeten voldoen. Ten behoeve van de controle van deze normeisen kunt u  als opdrachtnemer(de administrateur van de) fondsen machtigen hieromtrent periodiek informatie te verstrekken aan de SNA en uw Inspectie Instelling.

Hiertoe dient u het machtigingsformulier in te vullen en te sturen naar:
Sociaal Secretariaat Fonds Collectieve Belangen Vleessector
T.a.v. K. Pronk
Postbus 61
2700 AB Zoetermeer.

U kunt de ingevulde machtiging ook inscannen en mailen.

Indien er geen machtiging wordt ingevuld, dient een opdrachtnemer na ieder kwartaal informatie aan te leveren waaruit de tijdige betaling van de verschuldigde pensioen- en/of bedrijfstakpremies ten genoegen van de controlerende instantie blijkt. Hiertoe moet het bedrijf een betalingsoverzicht op vragen bij de administrateur van de fondsen (AZL). De kosten hiervoor zijn € 750,- per aangevraagd overzicht. Het niet voldoen aan deze verplichting kan een major non-conformiteit tot gevolg hebben.

Actueel
Geen gegevens gevonden
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer