X

In de CAO onderhandelingen zijn door de COV en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen afspraken gemaakt over employability (zie artikel 62 van de CAO).
 
Doelstelling hiervan is dat werknemers in de vleessector meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen carrière, toekomst, inzetbaarheid en mobiliteit. Sinds 1 april 2007 kunnen werknemers studiebijdrage aanvragen bij het Fonds Collectieve Belangen Vleessector (FCBVlees) om daarmee hun mogelijkheden en capaciteiten verder ontwikkelen en verbreden. De hoogte van de studiebijdrage kan maximaal € 500,-- per jaar en maximaal € 1.000,-- per twee jaar bedragen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de opleiding een bijdrage levert aan het verbeteren van de positie op de interne en/of externe arbeidsmarkt.

Nadat het FCBVlees uw digitale aanvraag heeft goedgekeurd en de werknemer per e-mail alle bescheiden heeft aangeleverd, zal een uitkering aan de medewerker plaatsvinden. De som van de uitkeringen aan de werknemers van een bedrijf zal nooit meer bedragen dan 0,2% per jaar van de loonsom van de werkgever van het voorgaande jaar.

Er is aan alle werknemers in de vleessector via hun werkgever een folder verspreid waarin tekst en uitleg wordt gegeven over employability en de studiebijdrage. De in de folder genoemde datum van 1 april 2009 is niet meer actueel. Aanvragen kan op elk moment van het jaar. Gelijktijdig is er ook een aanvraagformulier verstrekt en deze kunt u per e-mail sturen.

Onderstaand staat de procedure in het kort weergegeven.
1. De werknemer kan, nadat een keuze is gemaakt voor een opleiding of cursus, via een aanvraagformulier een verzoek indienen voor vergoeding van de opleiding of cursus bij de sociaal secretaris van het FCBVlees.
2. Alleen per e-mail aangeleverde en volledig ingevulde aanvraagformulieren voorzien van de juiste informatie en de gevraagde bijlage worden in behandeling genomen.
3. De behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
4. De aanvraag wordt door de sociaal secretaris beoordeeld op basis van de uitgangspunten, doelstelling van de regeling en de fiscale mogelijkheden. Dit zijn o.a.:
* de opleiding moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie op de
arbeidsmarkt,
* de opleiding moet gericht zijn op het vervullen van een beroep in de toekomst,
* er mag geen vergoeding vanuit een andere bron gegeven worden,
* opleidingen in de hobbysfeer komen niet in aanmerking voor vergoeding,
5. Als besloten wordt dat de aanvraag van de werknemer in aanmerking komt voor een vergoeding zal dit zo snel mogelijk schriftelijk worden bevestigd.
6. Nadat de werknemer een toezegging heeft ontvangen van het FCBVlees kan een declaratie bij de sociaal secretaris worden ingediend ter hoogte van het aangevraagde bedrag. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan € 500,-- per jaar of € 1.000,-- per twee jaar. De declaratie zal alleen in behandeling worden genomen als deze voorzien is van een kopie van de factuur en een betalingsbewijs.
 

Actueel
  • 14-11-2018  |

    Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

    Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer