X

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen? Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (COV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten CAO voor de vleessector, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleessector, lid of geen lid.
 
Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

De huidige CAO treft u aan onder het menu tab CAO boekje. Eerdere CAO teksten zijn terug te vinden bij publicaties

 

 

Actueel
 • 20-05-2019  |

  Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger

  Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23 procent in vergelijking met 1 januari 2019. Dit is vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is het gevolg van de
 • 08-04-2019  |

  Slapend dienstverband: plicht tot beëindiging?

  Recent zijn er twee uitspraken gedaan waarin de vraag centraal stond of een werkgever het slapend dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer moet beëindigen. Daardoor zou de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding.
 • 11-12-2018  |

  Bereken transitie-vergoeding met AWVN-rekentool

  De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 weer aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar is geraamd. Het maximum voor de transitievergoeding bedraagt komend jaar € 81.000. Als
 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  Let op!: per 1 januari 2019 zijn de in de B0 en de cao lonen voor 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimum. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
 • 08-10-2018  |

  Tussentijdse hygiënische handelingen: betaalde werktijd

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 01-08-2018  |

  Hygiënische handelingen

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 01-08-2018  |

  Functiewaardering vleessector opnieuw vormgeven

  Sociale partners in de vleessector hebben bij de laatste cao onderhandelingen besloten het functie-indelingsmateriaal voor de Vleessector opnieuw vorm te geven. Het bureau EVZ organisatie-advies in Oisterwijk zal sociale partners in dit traject
 • 18-07-2018  |

  Folder regeling PAWW (reparatie 3e WW jaar)

  De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang
 • 18-06-2018  |

  Cao afspraak: Indicatief rooster

  In de cao voor de Vleessector zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen sociale partners in de vleessector. Zo hebben sociale partners bij de laatste cao onderhandelingen onder andere afgesproken dat alle werknemers
 • 10-04-2018  |

  Arbeidskosten in de EU - Loonkosten per uur

  In 2017  werden de gemiddelde arbeidskosten per uur geschat op € 26,8 in de Europese Unie (EU) en € 30,3 in het eurogebied. Dit gemiddelde maskeert echter grote verschillen tussen de EU-lidstaten, met de laagste
 • 27-02-2018  |

  Cao boekjes vleessector

  Het boekje met de arbeidsvoorwaarden in de vleessector met een looptijd van 1 november 2017 tot 1 november 2019 kunt u binnen twee weken verwachten. Vanaf heden is de digitale versie hier te vinden.
 • 11-01-2018  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleessector

  De COV en de vakbonden hebben op 5 december 2017 een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleessector. U treft het akkoord hier aan.
 • 11-01-2018  |

  Loontabellen cao vlees per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%. In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder
 • 03-01-2018  |

  Inconveniëntentoeslag per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%, de daarmee samenhangende inconveniëntentoeslag zijn met het gelijke percentage
 • 30-11-2017  |

  CAO onderhandelingen vleessector

  Woensdag 29 november 2017 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector hervat. Helaas zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ruim 9.000 werknemers in de vleessector vastgelopen. Na slechts drie rondes blijken de verschillen te
 • 16-10-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleessector

  Dinsdag 10 oktober jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond in het teken van het toelichten van de voorstellen van de vakbonden en de COV . De volgende cao/onderhandelingsdagen staan gepland op woensdag 1 november en
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 28-08-2017  |

  Seniorenregeling en pensioen

  Maakt uw medewerker gebruik van de seniorenregeling? Werknemers van 60 jaar en ouder hebben in deze regeling de mogelijkheid om 90% te gaan werken, zonder salaris in te leveren. De pensioenpremie is dan gebaseerd op 100% en de premieverdeling tussen werkgever
 • 08-06-2017  |

  Afstand tot de arbeidsmarkt

  De 100.000 banen afspraak dateert alweer van enige tijd geleden. Toch agenderen sociale partners in de vlees- en vleeswarensector deze afspraak regelmatig tijdens hun overleggen. De intentie om vorm te geven aan deze afspraak is er wel degelijk. Hoe zat het
 • 05-06-2017  |

  Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar en het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat
 • 12-05-2017  |

  Reparatie 3e WW-jaar

  ​De besturen van de centrale ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben op 8 mei ingestemd met de oprichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen
 • 26-01-2017  |

  Eerste kamer stemt in met verhoging minimumjeugdloon.

  De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarmee het minimumjeugdloon in stappen zal worden afgeschaft vanaf 21 jaar aangenomen.  Jongeren verdienen een eerlijke kans in de
 • 30-06-2016  |

  CAO boekjes Vleessector

  De CAO-boekjes zijn per post verzonden aan de werkgevers. De leden van de bonden krijgen het boekje via hun vakbond. De digitale tekst van de cao is te raadplegen via de website www.vleeswerkt.nl
1 2 » 1/2 (32)
FAQ
 • Welke verhogingen zijn nu afgesproken in de CAO Vleessector?
  • Per 1 april 2016 worden de feitelijke lonen verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2017 met 0,5%.

 • Wat zijn de CAO-verhogingen vanaf 1995?
  • 01-07-1995: 0,14% prijscompensatie
   01-07-1996: 0,5% plus 1,07% prijscompensatie
   01-07-1997: 0,52% prijscompensatie
   01-07-1998: 1,3% plus 0,58% prijscompensatie
   01-06-2000: 3%
   01-07-2001: 3%
   01-04-2002: 1,8%
   01-07-2002: 3%
   01-01-2003: 0,5%
   01-07-2003: 1,5%
   01-04-2004: 0,75%
   01-07-2005: 1,25%
   01-07-2006: 1,25%
   01-05-2007: 2,5%
   01-04-2008: 3%
   01-07-2009: 1%
   01-07-2010: 1%
   01-01-2011: 0,5%
   01-07-2011: 1,5%
   01-04-2012: 2%
   01-06-2013: 0,75%
   01-06-2014: 2,5%
   01-04-2015: 2,25%
   01-04-2016: 1,5%
   01-01-2017: 0,5%

 • Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering en over welk inkomen dient dit te worden berekend?
  • De eindejaarsuitkering bedraagt op grond van artikel 27 van de CAO Vleessector 2%. Dit wordt berekend over het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen (exclusief vakantietoeslag en de eindejaarstoeslag). Het inkomen bevat ook de overwerktoeslag en ploegentoeslag. In de CAO is in artikel 1b lid 17 gedefinieerd wat onder inkomen dient te worden verstaan. Dit luidt als volgt: Het overeengekomen vaste salaris alsmede de vaste toeslagen al dan niet op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een in de onderneming geldend beloningssysteem en ploegentoeslag, alsmede vaste toeslagen en uitkeringen gebaseerd op de CAO, met inbegrip van de verdiensten op grond van overwerk verdiend en vakantietoeslag. Buiten beschouwing blijven reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding alsmede gratificaties, uitkeringen krachtens winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten. In artikel 27 van de CAO wordt de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering zelf van deze definitie uitgezonderd.

   Een werkgever, vallend onder de CAO betaald hogere bruto- salarissen uit dan zij verplicht is volgens de CAO. Tevens verstrekt deze werkgever 36 uur per jaar meer vakantie- uren op jaarbasis dan volgens de CAO verplicht is. De vraag is nu of deze werkgever verplicht is om de eenmalige eindejaarsuitkering verplicht te verstrekken of dat gesteld kan worden dat deze uitkering al verwerkt is in de bovenmatige toekenningen.

   De werkgever is verplicht om de eindejaarsuitkering te betalen, nu de CAO een minimum CAO is waarbij alleen ten gunste van de werknemer mag worden afgeweken.

 • Is een werkgever die geen lid is gebonden aan de CAO Vleessector?
  • Een werkgever die geen lid van de werkgeversorganisatie is, is in principe niet gebonden aan de CAO. Dit verandert zodra een CAO algemeen verbindend wordt verklaard. De CAO Vleessector is de laatste jaren immer algemeen verbindend verklaard en is dan eveneens van toepassing op niet gebonden werkgevers. Indien ongebonden werkgevers buiten deze algemeen verbindend verklaarde periodes in zijn arbeidscontract heeft opgenomen dat hij de CAO volgt, mag hij niet afwijken van deze CAO ook als de CAO niet algemeen verbindend is verklaard. Alleen in een arbeidsovereenkomst mag dan worden afgeweken van bepaalde regels van de CAO.

 • Wanneer is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  • De periodes voor algemeen verbindend verklaring zijn:

   Looptijd CAO

   1 april 1996 tot 1 april 1997
   1 april 1997 tot 1 maart 1998
   1 maart 1998 tot 1 april 2000
   1 april 2000 tot 1 april 2001
   1 april 2001 tot 1 april 2002
   1 april 2002 tot 1 oktober 2003
   1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004
   1 oktober 2004 tot 1 april 2007
   1 april 2007 tot 1 april 2009
   1 april 2009 tot 1 april 2011
   1 april 2011 tot 1 april 2013
   1 april 2013 tot 1 april 2014
   1 april 2014 tot 1 maart 2016

   AVV periode CAO Vleessector

   28 december 1996 tot 1 april 1997
   27 december 1997 tot 1 maart 1998
   29 januari 1999 tot 1 april 2000

   24 februari 2002 tot 1 april 2002
   14 juli 2003 tot 1 oktober 2003
   7 mei 2004 tot 1 oktober 2004
   15 december 2005 tot 1 april 2007
   14 oktober 2007 tot 1 april 2009
   28 januari 2010 tot 1 april 2011
   12 november 2011 tot 1 april 2013
   30 augustus 2013 tot 1 april 2014
   15 november 2014 tot 1 maart 2016

 • In een onderneming worden salarissen per periode van 4 weken uitbetaald. Dit gebeurt dus 13 keer per jaar. In sommige jaren is sprake van een 53ste week en is de vraag of de 53ste week apart betaald dient te worden.
  • Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53ste week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. In een 4-wekensystematiek wordt dus ieder jaar een "tekort" opgebouwd van 1 of 2 dagen. Daarom wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra 53ste week benoemd. De vraag is nu of deze 53ste week in het geval van periodesalarissen (=4-wekensalarissen) extra moet worden uitbetaald.
   Sociale partners hebben uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie. De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Na uitvoerig beraad is vast gesteld dat er in de cao geen wijzigingen in de systematiek zijn afgesproken en dat daarom de bestendige lijn gevolgd moet blijven worden totdat partijen daar andere afspraken over maken. De betaling van de 53e week is daarom afhankelijk van de door werkgever gehanteerde tabellen voor periodesalarissen(= 4-wekensalarissen) en de betaling in 2009, de laatste keer dat het kalenderjaar 53 weken kende.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer